Szakterületek

“Az ember naggyá teheti a törvényt, de a törvény magától nem fogja naggyá tenni az embert”

Társasházak joga

A Társasházak joga területén különösen társasházi alapító okiratok, SZMSZ-ek készítése. Szövetkezetből kiváláshoz kapcsolódó iratszerkesztés, képviselet. Társasházi közgyűlések előkészítése, levezetése, jegyzőkönyvvezetés, határozatok megszövegezése.
Jogi tanácsadás, perbeli képviselet, követeléskezelés.

Ingatlan jog

Az ingatlanjog területén okiratszerkesztés, úgy mint adásvételi,- ajándékozási szerződés, csere,- és bérleti szerződések készítése, véleményezése. Földhivatal, szükség szerint Gyámhatóság előtti képviselet, valamint ingatlanokhoz kapcsolódó illeték és adójogi tanácsadás. Telekalakítás, telekegyesítés.

Társasági jog

Társasági jog területén különösen cégalapítás, változásbejegyzés, cég megszüntetése. Üzletrész átruházás, törzstőke leszállítás, törzstőke emelés. Felszámolási eljárásokban képviselet ellátása.

Öröklési jog

Öröklési jog területén különösen végrendelet készítése, öröklési szerződések, halál esetére szóló ajándékozási szerződések szerkesztése.
Képviselet hagyatéki eljárásban, öröklési perekben.

Családjog

Házasság felbontása, valamint a házasság, az élettársi kapcsolat, – ideétve a regisztrált élettársi kapcsolatot is – felbontása során felmerülő vagyonjogi kérdések rendezése. Közreműködés gyermekelhelyezésben, gyermektartással kapcsolatos eljárásokban. Peren kívüli és perbeli képviselet, valamint családjogi okiratszerkesztés.

Civil szervezetek joga

Ezen jogterület keretén belül alapítványok, egyesületek, illetve egyéb civil formában működő szervezetek létrehozásával, nyílvántartásba vételével, adatmódosításával kapcsolatos okiratszerkesztés, törvényszéki, ügyészségi eljárásban képviselet ellátása.

Büntető jog

A büntetőjog a társadalmi együttélés fenntartásához szükséges magatartási szabályok összessége, melyek az egyes emberek életét, testi épségét, szabadságát, vagyonát, a közrendet és a közbiztonságot garantálják. A különféle érdekek harmonikus kiegyenlítését szolgáló magatartási szabályok betartatásának egyik legősibb módja, hogy azok megsértése esetére az államhatalom büntetést helyez kilátásba, azaz büntetőjogot alkot. Irodám teljes körű védelmet nyújt mindazoknak, akik valamilyen oknál fogva érintettjei egy büntetőeljárásnak, legyen szó sértettről, terheltről (gyanúsított vagy vádlott, elítélt), vagy egyéb lehetséges eljárási résztvevőről. Fontos, hogy a büntetőeljárás nem a bírósági tárgyalással kezdődik, ezért célszerű, minél előbb szakszerű védelemről gondoskodni, hogy a védekezési stratégiát már az eljárás megindulását követően azonnal fel lehessen állítani. Irodám a legnagyobb körültekintéssel és szakmai felkészültséggel jár el az ügyfelei érdekében. Az első találkozáskor ügyfelünknek egy órás személyre szabott tájékoztatást nyújtunk a büntetőeljárás során őt megillető jogairól, kötelességeiről, a várható büntetés neméről és mértékéről, a szükséges lépésekről. A konzultációt követően lesz olyan helyzetben, hogy szabadon eldönthesse, hogy igénybe kívánja-e venni szakképzett büntetőjogászaink segítségét.

Kérem, küldjön üzenetet!